Publicaties

Reactie belangenvereniging TTG op schetsontwerp Hof van Harmelen 17 mei 2017
De Belangenvereniging TTG heeft op 11 juni 2017 een schriftelijke reactie ingediend bij gemeente en ontwikkelaar op het schetsontwerp Hof van Harmelen van 17 mei 2017. Hieronder volgt een samenvatting van deze reactie: 
TTG spreekt zich uit tegen het nu al ontwikkelen van Hof van Harmelen. De Woonvisie (juli 2015) geeft aan dat er gebouwd moet worden voor de behoefte van de eigen bevolking; en dus niet voor Utrecht. De gemeente Woerden heeft (inmiddels) plannen om in Harmelen op 8 locaties binnen de rode contouren te bouwen en op één locatie buiten de rode contouren. Van die 8 locaties zijn er 7 een herbouwlocatie. Hof van Harmelen is wel een inbreidingslocatie maar geen herbouwlocatie. TTG vindt het van belang dat de gemeente eerst de herbouwlocaties ontwikkelt - die veelal al jaren braak liggen; deels met verwaarloosde gebouwen; en dan pas indien nodig nieuwe bouwlocaties zoals Hof van Harmelen oppakt. Herbouwlocaties hebben als voordeel, dat ontsluiting/ verkeer/ veiligheid in principe al eerder is opgelost. Dat TTG zich nu uitspreekt tegen woningbouw in het Hof van Harmelen, wil niet zeggen dat zij daar principieel tegen is. Nadat de gemeente de Woonvisie zoals goedgekeurd in juli 2015 heeft uitgevoerd op de herbouwlocaties, zou het kunnen zijn dat tegen die tijd de ontwikkeling van Hof van Harmelen weer opgepakt moet worden. TTG zal dan wederom in overleg treden met de gemeente. Bij de huidige planontwikkeling van Hof van Harmelen waarbij de ontwikkelaar 100 woningen wil bouwen, worden de mogelijkheden van het gebied geforceerd. De knelpunten op het gebied van ontsluiting, verkeer en veiligheid worden hierdoor onacceptabel groot. Er zijn door de ontwikkelaar en gemeente geen oplossingen aangedragen die deze grote zorg wegnemen.Wij kunnen ons niet voorstellen dat de gemeente en de raad de verantwoordelijkheid op zich zouden willen nemen om dit plan doorgang te laten vinden. De bewoners van dit gebied zullen dan tot in lengte van jaren opgezadeld worden met een onoplosbare verkeersproblematiek en zeer onveilige situaties. 

Rapport Hart voor Harmelen (augustus 2016)
Het rapport Hart voor Harmelen is opgesteld door drie onderzoekers van de TU Delft. Opdrachtgever is De Groene Buffer mede namens negen samenwerkende organisaties in Harmelen en Woerden, waaronder ook de Belangenvereniging TTG.
De conclusie van het onderzoek is kort samengevat: in de dorpskern van Harmelen is plaats voor meer dan 130 woningen voor o.a senioren, starters en gezinnen. De doorstroom zorgt nog eens voor ca. 100 woningen in principe ook voor starters. De zes braakliggende herbouwlocaties binnen Harmelen bieden dus voldoende mogelijkheden om in de woningbehoefte van Harmelen te voorzien. Geconcludeerd mag dan ook worden: het volbouwen van de groene polder Haanwijk en het groene Hof van Harmelen is niet nodig.
Wij zijn van mening dat de gemeente onvoldoende regie voert in het woningbouwbeleid m.b.t. Harmelen. De gemeente is eigenaar van de meeste herbouwlocaties en zou hiervoor een goede bestemming kunnen vinden. In ruim een jaar tijd is de gemeente echter alleen meer concreet geworden over de voormalige locatie De Fontein/Hofwijck school. De gemeente steunt daar het initiatief van de particulieren Van der Kooij & Bartels om ca. 7 bungalows te bouwen. Dat aantal staat tegenover de 75 seniorenwoningen die in het rapport genoemd worden voor die locatie samen met de oude zwembad locatie. Een schoolvoorbeeld van niet zorgvuldig omgaan met de nieuwbouwmogelijkheden die er nog zijn in Harmelen!

Onderzoek woningbehoefte Harmelen 2015-2030 (november 2015)
9 samenwerkende instanties in Harmelen, waaronder de Stichting de Groene Buffer en de Belangenvereniging TTG bepleiten dat de groeicijfers van de gemeente Woerden - welke ten grondslag liggen aan de woonvisie - niet toepasbaar zijn op Harmelen. Om deze stelling te onderbouwen - en om te komen tot een realistische prognose van de woningbehoefte van Harmelen - is een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar de woningbehoefte. Het rapport Woningbehoefte Harmelen 2015-2030 doet tevens verslag van het uitgevoerde onderzoek naar de aantallen mogelijk te realiseren woningen op bestaande herbouwlocaties. 
De conclusie is dat er in Harmelen strikt genomen géén behoefte is aan aantallen nieuwbouwwoningen; er wordt namelijk krimp voorspeld. Overigens, ook de gemeente Woerden voorspelt krimp en heeft dat zelfs in beleid gegoten voor de op dit moment in een finaal stadium van oplevering zijnde nieuwe school - onze voorspelde krimp wordt dus door de gemeente onderschreven. Wel is er, óók algemeen bekend en ook duidelijk aan het dorpsplatform gecommuniceerd tijdens het laatste dorpsoverleg, een sterke behoefte aan seniorenwoningen. Wanneer deze worden gebouwd, komen er bovendien automatische woningen vrij/beschikbaar dus een extra reden om niet een nieuwbouwwijk voor mensen van buiten Harmelen te bouwen in een prachtige groene polder!
Het is dus van groot belang dat beschikbare bouwlocaties in het centrum van Harmelen zoals het schoolgebouw van de Fontein en de Notenbalk daadwerkelijk bestemd worden voor seniorenwoningen (waaronder ook sociale huur). 
 
Reactie op woonvisie (mei 2015)
De belangenvereniging Toekomst Tuinderij Groot (TTG) heeft direct na het verschijnen van de concept Woonvisie (april 2015) een zienswijze ingediend, waarin staat aangegeven dat we de aantallen te bouwen woningen in Harmelen onrealistisch hoog vinden. De aantallen zijn niet te onderbouwen vanuit de te verwachtte bevolkingsgroei in Harmelen met als randvoorwaarde migratiesaldo nul (alleen bouwen voor de eigen behoefte). Dat sluit aan bij een basisregel voor het Groene Hart (waar Woerden de hoofdstad van claimt te zijn). In het Groene Hart bouw je niet tenzij dat nodig is om te voorkomen, dat de mensen die er wonen daar geen woning kunnen krijgen voor de volgende stap in hun leven.