Vereniging

Oprichting
Op 9 januari 2007 is TTG opgericht met het doel de gesprekspartner te zijn voor de gemeente, de politiek en alle andere relevante partijen inzake het gebied Hof van Harmelen. 

Lidmaatschap en contributie
TTG heeft leden. De leden bepalen wat er gebeurt binnen de vereniging. Dat is formeel geregeld in de statuten. Afhankelijk van de ontwikkelingen wordt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. In de ALV wordt ook telkens bepaald of en hoeveel contributie er dat jaar geheven wordt; dat kan ook € 0,- zijn. De contributie wordt middels incasso’s geïnd. Indien u lid wilt worden kunt u een lidmaatschapsformulier invullen. U kunt dit formulier mailen naar henk@denkhenk.com.

Bestuur
TTG heeft een bestuur van minimaal 3 en maximaal 5 leden.
Regelmatig informeert het bestuur over haar werkzaamheden aan alle leden per email of in een ALV. 

Huidig bestuur:
John Coppens jhaccoppens@gmail.com
Henk Brandenburg henk@denkhenk.com

TTG aanpak en werkzaamheden
TTG handelt in lijn met haar statuten. TTG is gevoelig voor argumenten. Wat ons betreft moeten woningbouwplannen voor Harmelen en dus ook voor Hof van Harmelen, gebaseerd zijn op de geldende planologische afspraken en demografische gegevens. TTG onderschrijft de stelregel, dat in het Groene Hart mensen in hun dorp of stad moeten kunnen blijven wonen ‘van de wieg tot het graf’.

Het bestuur van TTG onderhoudt contact met alle partijen, waaronder politici, die direct en indirect betrokken zijn bij het gebied Hof van Harmelen. Wij reageren op beleidsdocumenten van de overheid onder meer middels het indienen van een zienswijze. Daar waar gewenst en mogelijk spreken wij in bijvoorbeeld in de Raadsvergadering van Woerden. 

Indien nodig huurt TTG specialistische kennis in (bijvoorbeeld Hart voor Harmelen - Visie op groei). 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Belangenvereniging
'Toekomst Tuinderij Groot'
©2023 TTG